Regulamin

I. POJĘCIA

1. Bonton Group – należy przez to rozumieć Macieja Bąskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bonton Group z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ruczajowej 4, nr NIP 813-352-18-25; nr REGON 180567365 będącego właścicielem sklepu internetowego Koszulki Polska, pozycjonowanego pod adresem koszulkipolska.pl
2. Sklep – sklep internetowy Koszulki Polska;
3. Serwis – strona internetowa Sklepu, pozycjonowana za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępna pod adresem koszulkipolska.pl, umożliwia przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zakup towarów z asortymentu Sklepu poprzez złożenie Zamówienia;
4. Klient – zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który złożył Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;
5. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
6. Formularz Zamówienia – formularz w formie elektronicznej, dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia;
7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień oraz warunki zakupu i dostawy towarów z asortymentu Sklepu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, Regulamin jest dostępny pod adresem: __________________.
8. Rejestracja – utworzenie indywidualnego profilu (konta) Klienta w Serwisie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja obejmuje wypełnienie i przesłanie do Bonton Group formularza rejestracyjnego, oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego automatycznie przez system teleinformatyczny Bonton Group na adres poczty e-mail podany przez Klienta. Rejestracja wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta;
9. Umowa – umowa sprzedaży towarów z asortymentu Sklepu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Bonton Group na odległość (za pośrednictwem Serwisu) w rozumieniu przepisów ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
10. Towary – rzeczy znajdujące się w asortymencie Sklepu,;
11. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
12. Odpowiedź na Zamówienie – wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail zawierająca oświadczenie woli Bonton Group w przedmiocie przyjęcia/ Zamówienia (oferty Klienta) lub odmowie przyjęcia Zamówienia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a) połączenia z publiczną siecią Internet;
b) przeglądarki internetowej chrome/firefox/opera
c) oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies;
3. Informacje dotyczące towarów z asortymentu Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Zdjęcia, grafiki, wizualizacje oraz wszelkie inne materiały prezentujące towary z asortymentu Sklepu mają charakter przykładowy i służą jedynie prezentacji konkretnych towarów z asortymentu Sklepu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Serwis umożliwia zawarcie Umowy drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Zamówienia przez Bonton Group.
2. Złożenie Zamówienia wymaga Rejestracji.
3. Zamówienie składa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia („Formularz Zamówienia”) do Bonton Group. W terminie 3 dni od otrzymania Formularza Zamówienia Bonton Group poinformuje Klienta o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zamówienia przez przesłanie Odpowiedzi na Zamówienie.
4. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Klienta od Bonton Group Odpowiedzi na Zamówienie zawierające akceptację Zamówienia.
5. Klient, bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy może odwołać swoje Zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia akceptacji Zamówienia w Odpowiedzi na Zamówienie.
6. Dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być aktualne, precyzyjne i zgodne z prawdą. Bonton Group zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych zawartych w Formularzu Zamówienia.
7. Bonton Group zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji całości lub części Zamówienia w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach Bonton Group. W przypadku czasowej niedostępności towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu umożliwienia Klientowi podjęcie decyzji bądź o odwołaniu Zamówienia bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Zamówienia.
8. Zapłata za Towar może nastąpić bądź na rachunek bankowy Bonton Group przed dostawą Towarów albo najpóźniej za pobraniem przy odbiorze Towaru.

IV. DOSTAWA

1. Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Bonton Group nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody wynikające z podania przez Klienta niewłaściwego adresu.
2. Jeżeli nie strony nie ustaliły inaczej, koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dolicza się do ceny zamówionych Towarów.
2.1. Koszty dostawy wynoszą:
– In Post: od 10,00 zł
– Fedex: od 17,50 zł
– UPS: od 23,00 zł
2.2. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towarów przez Klienta pod adresem: Al. Gen. Sikorskiego 449, Rzeszów po wcześniejszym uzgodnieniu z Bonton Group. Osobisty odbiór Towarów nie wpływa na termin realizacji Zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia Bonton Group podaje w Odpowiedzi na Zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni licząc od dnia zaksięgowania płatności w przypadku zapłaty na rachunek bankowy Bonton Group lub od dnia zawarcia Umowy w przypadku płatności „za pobraniem”. Bonton Group zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach Bonton Group. Towary pakuje się zgodnie z następującymi zasadami: odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Dotyczy to zamówień na nadruk i haft. Odzież bez nadruków lub haftów nie jest pakowana indywidualnie. Każde opakowanie zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Strony mogą ustalić inny sposób opakowania i zabezpieczenia Towarów co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego oraz zawartość przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uwag Odbiorcy, co do jakości bądź ilości otrzymanego towaru, należy zaznaczyć ten fakt w liście przewozowym w rubryce „uwagi”. W takim przypadku kurier sporządzi dodatkowo protokół niezgodności. Reklamacje ilościowe nie zgłoszone kurierowi nie będą uwzględniane.
5. Bonton Group zastrzega możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy Towarów, jeżeli wartość Zamówienia przekracza:  200 złoty.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Użytkownik będący osobą fizyczną zamawiającą Towar na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Bonton Group wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.
2. Zwracane naklejki należy odesłać razem z paragonem fiskalnym w oryginale na adres Bonton Group wskazany w § 1 wraz z informacją na jaki rachunek bankowy należy przelać równowartość ceny zakupu.
3. Bonton Group zwraca cenę zakupu nie później niż w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

VI. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Towary są fabrycznie nowe i oryginalne. Towary zawierające nadruki i hafty wykonane są wg wzorów dostępnych w Serwisie zgodnie z wyborem Klienta podanym w Formularzu Zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towarów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić wady, przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@koszulkipolska.pl (Zgłoszenie Reklamacji).
3. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać, datę zakupu oraz dostawy, dane identyfikacyjne Towarów oraz krótki opis wad Towaru. Zgłoszenia Reklamacji nie spełniające wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane.
4. Bonton Group rozpatruje Zgłoszenie Reklamacje w terminie 14 dni od jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia Bonton Group wymieni wadliwe Towary na wolne od wad. Koszty dostawy „nowych” Towarów pokrywa Bonton Group.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Bonton Group. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
a) rejestracji w Serwisie;
b) składania Zamówień;
c) obsługi reklamacji;
d) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą poczty e-mail korespondencję;
e) innych celach na podstawie indywidualnej zgody Użytkownika.

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub uzupełnienia. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres poczty e-mail: biuro@koszulkipolska.pl. Przez akceptację Regulaminu Klient oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o których mowa w niniejszym ppkt.
3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie.
4. W ramach Serwisu Bonton Group przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nick (login) i adres e-mail. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Klienta.
5. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Bonton Group, w celach objętych zgodą Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty inne niż Bonton Group, każdorazowo wymaga zgody Klienta.
6. Bonton Group zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, przez stosowanie środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
7. Bonton Group spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Bonton Group jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
9. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Bonton Group ma prawo do wykorzystania danych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Bonton Group powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
10. Bonton Group informuje, że w trakcie korzystania z Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Bonton Group zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a Bonton Group w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub wynikające lub mogące wyniknąć z Umów będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo i rzeczowo według zasad ogólnych.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis, jest chroniony na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.). Wszelkie prawa do Serwisu, jak również zamieszczanych w Serwisie materiałów (np. zdjęć, grafiki) jak również rozwiązań i funkcjonalności zastosowanych w Serwisie przysługują Bonton Group (za wyjątkiem praw do niektórych utworów wykorzystywanych na podstawie licencji lub sublicencji).
2. Logo: BONTON GROUP stanowi znak towarowy zastrzeżony i podlegający ochronie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa/ stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
3. Wykorzystywanie znaku towarowego/logo: BONTON GROUP . jak również jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w Serwisie w celu innym niż uzyskanie informacji o działalności oraz ofercie handlowej BONTON GROUP, jest zabronione i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, z zastrzeżeniem przypadków wykorzystania znaku towarowego/logo BONTON GROUP lub materiałów na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania, usuwania, modyfikowania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie znaku towarowego/logo BONTON GROUP oraz informacji i materiałów zawartych w Serwisie.

X. POLITYKA COOKIES

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
2) Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Koszulkipolska.pl z siedzibą pod adresem al. Gen. Sikorskiego 449, 35-304 Rzeszów.
4) Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a) „niezbędne” pliki ”cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8) Bobton Group informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9) Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bonton Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub Klienta lub osoby trzecie wynikłe z ujawnienia lub udostępnienia przez Klienta danych osobowych lub haseł umożliwiających dostęp do profilu Klienta w Serwisie.
2. Bonton Group ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Bonton Group poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail Klienta. . Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres poczty e-mail Klienta..
3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu (Klient – usunąć indywidualny profil) w terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.
4. Bonton Group nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Serwisu dla Użytkowników w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub deweloperskich oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Serwisu o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Usługodawcę.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018
6. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.
7. Zastrzeżenie prawne zawarte w punkcie X POLITYKA COOKIES jest chronione prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o plikach „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej).
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.